تحقیق اصول مدیریت

دانلود تحقیق با موضوع اصول مدیریت،

در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل یکم: سازمان و مدیریت

مقدمه

سازمان اجتماعی

سازمان رسمی

تعریف سازمان

انواع سازمان

تعریف مدیریت

سطوح مدیریت و انواع مدیران

فراگرد مدیریت

کارکردهای مدیریت

نقش های مدیریت

کارآیی و اثر بخشی

مهارت های سه گانه مدیریت

مهارت های ویژه

محیط سازمان و مدیریت

رویکردهای متداول در آموزش مدیریت

اخلاق مدیریت


فصل دوم: تصمیم گیری

تعریف تصمیم گیری

انواع تصمیم

تصمیم معمول

تصمیم غیر معمول

فراگرد تصمیم گیری عقلانی

تعریف مشکل ، تشخیص علت ها، تعیین هدف های تصمیم (پژوهش موقعیت)

جستجوی راه حل ها یا شیوه های عمل

ارزیابی گزینه ها وگزینش یک راه حل

اجرای تصمیم و بازنگری

شرایط تصمیم گیری

اهمیت تصمیم گیری در مدیریت

فصل سوم: هدف گذاری و برنامه ریزی

فراگرد برنامه ریزی

هدف و اهمیت آن

هدف های لفظی و واقعی

ملاک های تعیین هدف

پیش نگری

بودجه بندی

سیاست گذاری با تعیین خط مشی

انواع برنامه ها

فصل چهارم: سازمان دهی و ساختار سازمان

فراگرد سازماندهی

ساختار سازمان

تقسیم کار و گروه بندی وظایف

هماهنگی

حیطه نظارت

عوامل تعیین کننده حیطه نظارت

تفویض اختیار

وحدت فرمان

سلسله مراتب

نمودار سازمان


فصل پنجم: ارتباط

فراگرد ارتباط

ارتباط در سازمان ها

فصل ششم: رهبری

رهبری در مدیریت

قدرت رهبری

قابلیت های رهبری

سرپرستی

شخصیت رهبری

انگیزش